Ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)

57

Από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνεται ότι όσοι από τους μερισματούχους του δεν έχουν υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση των στοιχείων τους, σύμφωνα με το έντυπο που τους είχε αποσταλεί μαζί με τις βεβαιώσεις φόρου των μερισμάτων τους, θα πρέπει να προβούν στην υποβολή της το αργότερο μέχρι 05 Δεκεμβρίου 2012.

Για όσους δεν υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, θα ανασταλεί η καταβολή του μερίσματος A’ τριμήνου 2013.

Κάντε κλικ εδώ για την Ανακοίνωση