Ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)

111

Κατόπιν εντολής του ΥΦΕΘΑ κ. Π. Καράµπελα, το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) ανακοινώνει επικαιροποιηµένες γενικές και ειδικές πληροφορίες για την οικονοµική του
κατάσταση, προκειµένου οι µέτοχοι και οι µερισµατούχοι του Ταµείου να έχουν αντικειµενική ενηµέρωση για την πορεία, τις προοπτικές και τα
προβλήµατά του.

Κάντε κλικ εδώ για την Ανακοίνωση

Ακίνητα ΜΤΑ

Χαρτοφυλάκιο µετοχών με 31/12/2011

Τακτικά Έξοδα

Τακτικά Έσοδα

Βοήθημα Οικογενειακής – Επαγγελματικής Αυτοτέλειας

Δείκτης Απόδοσης ΒΟΕΑ

Στοιχεία Καταβολών και Απόδοσης ΒΟΕΑ

Οικονομικά Στοιχεία ΕΚΟΕΜΑ περιόδου 2007-2011

Έσοδα – Έξοδα ΕΚΟΕΜΑ