Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΜΤΑ από 01/01/15 έως 31/10/15

38

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΜΤΑ από 01/01/15 έως 31/10/15.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΞΞ246ΨΧΗ5-2Τ1