Απογραφή Μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)

102

Στο πλαίσιο υποχρεωτικής απογραφής των μερισματούχων του ΜΤΑ (άμεσων και έμμεσων), παρακαλείστε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε στο Ταμείο είτε ταχυδρομικώς στην Διεύθυνσή μας, Ακαδημίας 27, 106 71 Αθήνα, είτε μέσω των κατά τόπους παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Α., το αργότερο έως 31/05/2016, τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα.  Δεν θα γίνονται δεκτές Υπεύθυνες Δηλώσεις που αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax).

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε όπως προτιμήσετε την υποβολή με τους ανωτέρω τρόπους, αποφεύγοντας την προσέλευσή σας για τον σκοπό αυτό στο Ταμείο.

Για πληροφορίες σχετικά με την απογραφή, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210-3675022.

Για τους μερισματούχους, οι οποίοι δεν θα έχουν υποβάλει έως την ανωτέρω ημερομηνία τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, θα τεθεί θέμα διακοπής κάθε παροχής του Ταμείου προς αυτούς (μέρισμα, οικονομική ενίσχυση ΕΚΟΕΜΑ κ.λπ.).