Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΕΚΟΕΜΑ από 1/1/2016 έως 31/1/2016

4

Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΕΚΟΕΜΑ από 1/1/2016 έως 31/1/2016.