Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΕΚΟΕΜΑ από 1/1/2016 έως 30/4/2016

25

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΕΚΟΕΜΑ από 1/1/2016 έως 30/4/2016.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΟΓΣ46ΨΧΗ5-335