Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2016 έως 30/6/2016

18

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2016 έως 30/6/2016.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΛΟΖ46ΨΧΗ5-Κ6Ε