Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΕΚΟΕΜΑ από 1/1/2016 έως 31/8/2016

22

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΕΚΟΕΜΑ από 1/1/2016 έως 31/8/2016.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΞΨΠ46ΨΧΗ5-ΕΨΘ