Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΕΚΟΕΜΑ από 1/1/2016 έως 31/10/2016

40

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΕΚΟΕΜΑ από 1/1/2016 έως 31/10/2016.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΡΞΔ46ΨΧΗ5-ΥΑΕ