Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

40

Με την υπ΄ αριθμ. 3/ 4-4-17 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α εγκρίθηκε η χορήγηση είκοσι τριών (23) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (Ν.398/74 & Ν. 4387/16) με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 5398/10-6-15 έως Νο 6639/ 15-7-15.

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η χορήγηση εκατό (100) Συμπληρωματικών Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (Ν.4307/14), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ 7/14-10-14, 8/10-11-15, 9/10-12-15 αποφάσεις της, καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου ΜΤΑ 5670/21-2-14 έως 7745/4-4-14 των αιτήσεων χορήγησης των αρχικών Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τον Ε.ΛΟ.Α.Α για τη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά παρέχονται στην ιστοσελίδα της Π.Α (www.haf.gr), στον σύνδεσμο Μ.Τ.Α/Ε.ΛΟ.Α.Α.