Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2017 έως 30/04/2017

27

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2017 έως 30/04/2017

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΙΜΩ46ΨΧΗ5-ΡΔΕ