Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

44

Με την υπ΄ αριθμ. 10/28-9-17 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α εγκρίθηκε η χορήγηση είκοσι πέντε (25) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (Ν.398/74) και (Ν.4387/16) με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 8881/5-10-15 έως Νο 10455/16-11-15.

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η χορήγηση εκατόν εξήντα (160) Συμπληρωματικών Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (Ν.4307/14) σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 1/21-1-16, 2/18-2-16, 3/28-3-16, 4/21-4-16, 5/27-5-16, 7/23-6-16, 10/28-7-16, 11/25-8-16 αποφάσεις της καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου ΜΤΑ από 9519/20-5-14 έως 15115/1-10-14 των αιτήσεων χορήγησης των αρχικών Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων.

Τέλος, εγκρίθηκε κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων δικαιούχων η χορήγηση τριών (3) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (Ν. 4407/16), που αφορούν στις με αριθμ. πρωτοκόλλου του ΜΤΑ 5520/24-5-17, 6479/21-6-17, 7663/27-8-17 αίτησης αυτεπάγγελτης αποστρατείας δικαιούχων λόγω σωματικής ανικανότητας καθώς και αναπηρίας μέλους του δικαιούχου.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τον Ε.ΛΟ.Α.Α για τη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά παρέχονται στη σελίδα του Ε.ΛΟ.Α.Α.