Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΕΚΟΕΜΑ από 1-1-2017 έως 31-8-2017

22

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΕΚΟΕΜΑ από 1-1-2017 έως 31-8-2017

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Η1246ΨΧΗ5-ΜΗ0