Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΕΚΟΕΜΑ από 1-1-2017 έως 30-9-2017

38

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 1-1-2017 έως 30-9-2017

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΑΠ746ΨΧΗ5-Σ5Μ