Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

62

Με την υπ΄ αριθμ 1/23-01-18 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, εγκρίθηκε η χορήγηση ογδόντα εννέα (89) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (Ν.398/74 και Ν.4387/16), εκ των οποίων δεκατρία (13) προηγούμενων ετών (οι δικαιούχοι δεν προσκόμισαν δικαιολογητικά πληρωμής μέχρι 31-12-17) και εβδομήντα έξι (76) νέες αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ βοηθημάτων με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 23/2-1-17 έως Νο 2096/9-3-17.