Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 1-1-2017 έως 31-11-2017

30

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 1-1-2017 έως 31-11-2017

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 72ΔΗ46ΨΧΗ5-ΝΤΩ