Δημόσια Κλήρωση για Επιλογή Ασκούμενου Δικηγόρου

118

A N A K O I N Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00’, διενεργήθηκε, στα γραφεία του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας [(ΜΤΑ) (Ακαδημίας 27, Αθήνα, 1ος όροφος)], Δημόσια Κλήρωση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.979.1/ΑΔ.1647/Σ. 511/09-02-2018/ ΜΤΑ /Δ.Δ.&Π «Πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στο ΜΤΑ» ( ΑΔΑ : ΩΨΞ146ΨΧΗ5-6ΘΔ) για την επιλογή ενός (1) υποψηφίου δικηγόρου για την άσκησή του στη Νομική Υπηρεσία του ΜΤΑ.

Κατά τη διενεργηθείσα ως άνω Δημόσια Κλήρωση, αναδείχθηκε ο Σταυρουλάκης Δημόκριτος του Ελευθερίου, με Α.Μ. ΔΣΑ 53638.

Εκ του ΜΤΑ
Σμχος (Ο) Ιωάννης Τσοπλακτσόγλου
Γενικός Διευθυντής