Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων & Εξόδων από 1-1-2018 έως 31-05-2018

13

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων & Εξόδων από 1-1-2018 έως 31-05-2018

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Γ2Σ46ΨΧΗ5-ΧΑΙ