Αρχική Νέα - Ανακοινώσεις

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 1-1-2018 έως 30-06-2018

21

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 1-1-2018 έως 30-06-2018

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΛΜ746ΨΧΗ5-8ΞΚ