Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

30

Με την υπ΄ αριθμ. 09/25-09-18 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α εγκρίθηκε η χορήγηση σαράντα έξι (46) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.398/74) με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 137/5-1-18 έως Νο 5869/24-5-18.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση του ΜΤΑ