Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

32

Με την υπ΄ αριθμ. 12/27-11-18 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α εγκρίθηκε η χορήγηση πενήντα ενός (51) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.398/74) με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 10593/7-9-2018 έως Νο 11082/19-9-2018.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση του ΜΤΑ