Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2018 έως 31/10/2018

17

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2018 έως 31/10/2018

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:7ΝΦ446ΨΧΗ5-ΗΔΣ