Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

32

Με την υπ΄ αριθμ. 1/24-1-19 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α εγκρίθηκε η χορήγηση είκοσι τεσσάρων (24) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.398/74 & ν.4387/16) εκ των οποίων οκτώ (8) προηγούμενων ετών (οι δικαιούχοι δεν προσκόμισαν δικαιολογητικά πληρωμής μέχρι 31.12.18) και δεκαέξι (16) νέες αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ βοηθημάτων με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 11083/19-9-18 έως το Νο 11819/3-10-18.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση του ΜΤΑ