Δημόσια Κλήρωση για Επιλογή Ασκούμενου Δικηγόρου στο ΜΤΑ

97

A N A K O I N Ω Σ Η

1.    Ανακοινώνεται ότι στις 25 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., αρμόδια επιτροπή του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) προέβη σε δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.479.1/ΑΔ.2100/Σ.1194/06-02-2019/ΜΤΑ/ΔΔΠ Πρόσκληση του Ταμείου (ΑΔΑ: ΩΔ1Τ46ΨΧΗ5-2Ξ6), για την επιλογή ενός (1) ασκούμενου δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία του ΜΤΑ.

2.    Κατά τη διενεργηθείσα ως άνω δημόσια κλήρωση, κληρώθηκε ο ασκούμενος δικηγόρος Δημήτριος Γκούβας του Αθανασίου, με Α.Μ. ΔΣΑ: 054368.

3.    Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην κλήρωση αναπληρωματικών υποψηφίων, κατά την οποία κληρώθηκαν, κατά σειρά, οι εξής:

α.  Πρώτη (Α΄) αναπληρωματική υποψήφια: Κυριακή Νικήτα

β.  Δεύτερος (Β΄) αναπληρωματικός υποψήφιος: Αθανάσιος Κάλλης

γ.  Τρίτη (Γ΄) αναπληρωματική υποψήφια: Ηλιάνα Γεωργία Τσέτσα

δ.  Τέταρτος (Δ΄) αναπληρωματικός υποψήφιος: Δημ. Παν Θεοδωρόπουλος.

Εκ του ΜΤΑ
Σμήναρχος (Ο) Ιωάννης Τσοπλακτσόγλου
Γενικός Διευθυντής