Πρόσκληση για την Πλήρωση Θέσης Ασκούμενου Δικηγόρου στο ΜΤΑ

8

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) προσκαλεί τους ασκούμενους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, για το διάστημα από 01-03-2019 έως 31-08-2019 στο ΜΤΑ, να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης (07-02-2019) της παρούσας στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας «www.haf.gr», ήτοι έως και την 22-02-2019 και ώρα 15.00 μμ.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Αναρτήθηκε και στη Διαύγεια με ΩΔ1Τ46ΨΧΗ5-2Ξ6