Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

51

Με την υπ΄ αριθμ. 5/ 21-6-19 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, εγκρίθηκε η χορήγηση πενήντα οκτώ (58) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.398/74 & ν. 4387/16) με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 13599/5-11-2018 έως Νο 5100 / 11-4-2019.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση του ΜΤΑ