Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2019 έως 31/05/2019

42

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2019 έως 31/05/2019

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΚΘΖ46ΨΧΗ5-ΙΧΠ