Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 1-1-2019 έως 31-5-2019

31

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 1-1-2019 έως 31-5-2019.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΚΚ946ΨΧΗ5-7ΕΨ