Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ε.ΛΟ.Α.Α από 1-1-2019 έως 30-06-2019

59

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ε.ΛΟ.Α.Α από 1-1-2019 έως 30-06-2019

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΒΕ6-ΞΔΚ