Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΕΚΟΕΜΑ από 1-1-2019 έως 30-06-2019

69

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΕΚΟΕΜΑ από 1-1-2019 έως 30-06-2019

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΡΜΜ46ΨΧΗ5-Λ6Θ