Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2019 έως 31/07/2019

40

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2019 έως 31/07/2019

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:99ΤΩ46ΨΧΗ5-Σ46