Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2019 έως 31/08/2019

76

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2019 έως 31/08/2019.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΒΙΜ46ΨΧΗ5-6ΡΚ