Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΕΚΟΕΜΑ από 1-1-2019 έως 31-08-2019

27

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΕΚΟΕΜΑ από 1-1-2019 έως 31-08-2019

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΝΦΚ46ΨΧΗ5-ΦΥΣ