Κλήρωση Ασκούμενου/-ης Δικηγόρου στο ΜΤΑ

294

A N A K O I N Ω Σ Η

1.     Ανακοινώνεται ότι στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00’ π.μ., αρμόδια επιτροπή του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) προέβη σε δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.479.1/ΑΔ. 9608 /Σ. 4451 /02-09-2019/ΜΤΑ/ΔΔΠ Πρόσκληση του Ταμείου (ΑΔΑ: ΩΜ2246ΨΧΗ5-9ΓΚ), για την επιλογή ενός (1) ασκούμενου /-ης δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία του ΜΤΑ.

2.    Kατά τη διενεργηθείσα ως άνω δημόσια κλήρωση, κληρώθηκε η ασκούμενη δικηγόρος Κωνσταντίνα – Μαρία Μπισμπικοπούλου του Θεόδωρου, με Α.Μ. 54889 του Δ.Σ Αθηνών.

3.    Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην κλήρωση αναπληρωματικών υποψηφίων, κατά την οποία κληρώθηκαν, κατά σειρά, οι εξής:

α.   Πρώτoς (Α’) αναπληρωματικός υποψήφιος: Ιωάννης Κοντογούνης

β.   Δεύτερη (Β’) αναπληρωματική υποψήφια: Αδαμαντία Κομπορόζου

γ.   Τρίτoς (Γ’) αναπληρωματικός υποψήφιος : Νικόλαος Αλεξίου

δ.   Τέταρτος (Δ’) αναπληρωματικός υποψήφιος: Θεόδωρος Κοκκαλιάρης.

Εκ του ΜΤΑ
Σμήναρχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου
Γενικός Διευθυντής