Πρόσκληση για την Πλήρωση Θέσης Ασκούμενου/ης Δικηγόρου στο ΜΤΑ

50

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) προσκαλεί όσους/-ες ασκούμενους/-ες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, για το διάστημα από 01-10-2019 έως 29-02-2020 στο ΜΤΑ, να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός (15) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης (02-09-2019) της παρούσας στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας «www.haf.gr», ήτοι έως και την 17-09-2019 και ώρα 15.00 μμ.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Αναρτήθηκε και στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜ2246ΨΧΗ5-9ΓΚ