Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

491

Με την υπ΄ αριθμ. 11/9-12-19 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, εγκρίθηκε η χορήγηση τριάντα (30) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.398/74 & ν.4387/16), με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 10321/24-9-2019 έως Νο 12264 /11-11-2019.

Ομοίως, εγκρίθηκε η χορήγηση εκατό (100) Συμπληρωματικών Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.4609/19), που αφορούν στην καταβολή συμπληρωματικών εφάπαξ στα ήδη εγκεκριμένα αρχικά στο υπ αριθμ 2/8-2-12 συμβούλιο έως το υπ΄ αριθμ. 9/19-9-13 συμβούλιο.

Τέλος, στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε η χορήγηση τεσσάρων (4) Επιστροφών Εισφορών σε μη δικαιούχους χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος, (άρθρο 16 ν.398/74), με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ Νο 11526/23-10-19, Νο 11527/23-10-19, Νο 12180/7-11-19, Νο 12179/7-11-2019.

Οι δικαιούχοι έχουν ήδη ενημερωθεί τηλεφωνικά από τον Ε.ΛΟ.Α.Α για τη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά παρέχονται στη σελίδα του Ε.ΛΟ.Α.Α.

Ασμχος (Ο) Αθανάσιος Καλενδέρης
Διευθυντής Ε.ΛΟ.Α.Α