Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

808

Με την υπ΄ αριθμ. 1/6-2-20 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, εγκρίθηκε η χορήγηση σαράντα έξι (46) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.398/74 & ν.4387/16) εκ των οποίων εννιά (9) παρελθόντων ετών (οι δικαιούχοι δεν προσκόμισαν δικαιολογητικά πληρωμής μέχρι 31-12-19) και τριάντα επτά (37) νέες αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ βοηθημάτων με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από το Νο 12601/18-11-19 έως το Νο 827/31-1-20.

Οι δικαιούχοι έχουν ήδη ενημερωθεί τηλεφωνικά από τον Ε.ΛΟ.Α.Α για τη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής. Έναρξη καταβολής εγκεκριμένων εφάπαξ βοηθημάτων ο Φεβρουάριος 2020.

Ασμχος (Ο) Αθανάσιος Καλενδέρης
Διευθυντής Ε.ΛΟ.Α.Α