Πρόσκληση για την Πλήρωση Θέσης Ασκούμενου/ης Δικηγόρου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

143

Προσκαλούμε όσους/ες ασκούμενους/ες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, για το διάστημα από 01-09-2022 έως 31-08-2023 στο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΜΤΑ), να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός (15) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης ( 21-06-2022) της παρούσας.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια με ΨΥ4Ρ46ΨΧΗ5-ΑΟΦ