Ανακοίνωση Κλήρωσης Ασκούμενου/νης Δικηγόρου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

749

Ανακοινώνεται ότι στις 23 Σεπτεμβρίου  2022,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ.,  αρμόδια Επιτροπή του Ταμείου προέβη σε δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.479.1/ΑΔ.8831/Σ.2751/06-09-2022/ΜΤΑ/ΔΔΠ  Πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στο ΜΤΑ (ΑΔΑ: ΨΜΩΙ46ΨΧΗ5-ΕΧ6).

Kατά τη διενεργηθείσα ως άνω δημόσια κλήρωση, κληρώθηκε η ασκούμενη δικηγόρος Ρέα Δρίκου του Βασιλείου, με Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 057997.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην κλήρωση αναπληρωματικών υποψηφίων, κατά την οποία κληρώθηκαν, κατά σειρά, οι εξής:

α. Πρώτη αναπληρωματική υποψήφια η Νερατζία-Μαρία Γούλα
β. Δεύτερη αναπληρωματική υποψήφια η Γεωργία Κοκκώνη
γ. Τρίτη αναπληρωματική υποψήφια η Παρασκευή Τριανταφύλλη
δ. Τέταρτος αναπληρωματικός υποψήφιος ο Γεώργιος Μαχαίρας