Χορήγηση Προκαταβολών Έναντι Εφάπαξ Βοηθήματος Έτους 2023

7285

Ο Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Αεροπορίας (Ε.ΛΟ.Α.Α.) ανακοινώνει ότι κατόπιν της 05/18-04-2023 Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, θα εξεταστεί η χορήγηση προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος έτους 2023.

Για τη χορήγηση προκαταβολής έναντι εφάπαξ βοηθήματος, οι μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του ΜΤΑ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://mta.haf.gr/eservices.

Ο χρόνος έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χορήγησης προκαταβολών ορίζεται η Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 και ώρα 07:00 και ο χρόνος λήξης η Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρα 14.00.

Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στο Φ.950/ΑΔ.4223/Σ.1439/19-04-23/ΜΤΑ/Ε.ΛΟ.Α.Α. έγγραφο, το οποίο έχει αποσταλεί στις Μονάδες και μπορείτε να το βρείτε και εδώ.