Αρχική Νέα - Ανακοινώσεις

Νέα - Ανακοινώσεις

Νέα – Ανακοινώσεις του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)

Πρόσκληση για την Πλήρωση Θέσης Ασκούμενου/ης Δικηγόρου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Προσκαλούμε όσους/ες ασκούμενους/ες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, για το διάστημα από 01-09-2022 έως 31-08-2023 στο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΜΤΑ),...

Αύξηση τιμής μεριδίου μερίσματος και οικονομικής ενίσχυσης Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.

1. Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Φ.951/5949/Σ985/20-05-2022 Απόφαση Υ.ΕΘ.Α. (ΦΕΚ 2862/τευχ. Β΄/07-06-2022) εγκρίνονται οι Αποφάσεις της υπ΄αριθμ. 02/20-01-2022 συνεδρίασης του Δ.Σ./ΜΤΑ, με τις οποίες...

Χορήγηση Έκτακτου Βοηθήματος Μερισματούχων ΜΤΑ Έτους 2021

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει, ότι σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 24/08-12-2021 Απόφασης ΔΣ/ΜΤΑ η οποία εγκρίθηκε από τον κο Υ.ΕΘ.Α. με τη Φ.951.16/14761/Σ.2644/21-12-21/ΓΕΑ/Δ6/1γ,...

Ανακοίνωση κλήρωσης ασκούμενου/νης δικηγόρου στο Μ.Τ.Α.

Ανακοινώνεται ότι στις 12 Iουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00’ π.μ., αρμόδια επιτροπή του Ταμείου προέβη σε δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με την υπ’...

Αλλαγή ημερομηνίας πληρωμής του μερίσματος μηνός Απριλίου

Ανακοινώνεται ότι η πληρωμή των μερισματούχων μηνός Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί 6 Απριλίου 2021 αντί της 2 Απριλίου 2021 λόγω Τραπεζικής Αργίας (Πάσχα Καθολικών).

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 453090/25-11-1983 ΚΥΑ για το ΒΟΕΑ

Με την υπ’ αριθμ. Φ.951.1/ΑΔ.1305/Σ.260/2-2-2021 Κ.Υ.Α., η οποία ισχύει από 24-02-2021 (ΦΕΚ Β΄ 706, ΑΔΑ: ΩΚΠΖ6-ΑΟ0), τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 453090/83 κοινή απόφαση Υφυπουργών...

Αύξηση τιμής μεριδίου μερίσματος και οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 901/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/9-3-2021), εγκρίνονται οι αποφάσεις της υπ' αριθμ. 21/16-10-2020 συνεδρίασης του ΔΣ/ΜΤΑ, με τις οποίες καθορίζεται: α....

Χρονοδιάγραμμα Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ και Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ έτους 2021

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα προπληρωμών των μηνιαίων μερισμάτων ΜΤΑ και ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ για το έτος 2021, ως εξής: ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 5...

Μέτρα πρόληψης για τη νόσο COVID-19

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνoϊού (νόσος COVID-19) και με κύριο μέλημα την προστασία των συναλλασσόμενων και του...