Υπεύθυνη Δήλωση Απογραφικών Στοιχείων νέου μερισματούχου