Ειδικός Λογαριασµός Αρωγής Οικογενειών Ιπταμένων (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α)

Σκοπός του Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α. είναι η παροχή εφάπαξ χρηµατικής αρωγής στις οικογένειες των φονευόµενων, θνησκόντων ή εξαφανιζόµενων σε διατεταγµένη πτήση Ιπταµένων ή πτώση Αλεξιπτωτιστών ή Υποβρυχίων Καταστροφέων και Πληρωµάτων Υποβρυχίων στρατιωτικών σε καιρό ειρήνης. ∆ικαιούχοι της παροχής είναι:

  • Η χήρα σύζυγος και τα νόµιµα ή νοµιµοποιηθέντα ή θετά ή αναγνωρισµένα τέκνα, εφ’ όσον είναι άγαµα.
  • Ελλείψει συζύγου ή τέκνων κατ’ ισοµοιρία, οι γονείς ή ελλείψει τούτων κατ’ ισοµοιρία οι άγαµες ορφανές αδελφές και οι ανήλικοι ορφανοί αδερφοί ή ενήλικες µεν αλλά ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικό επαγγέλµατος.

Τα έσοδα του λογαριασµού προέρχονται από κράτηση, ποσοστού 2% επί των επιδοµάτων πτητικού, πτώσεως Αλεξιπτωτιστών, καταδυτικού και υποβρυχίων καταστροφέων. Στους πόρους του λογαριασµού περιέχονται επίσης οι τυχόν δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες ή άλλες παροχές υπέρ του σκοπού του Λογαριασµού, ως επίσης και τα έσοδα από την απόδοση των διαθεσίµων του. Σύµφωνα δε µε την ισχύουσα νοµοθεσία ο λογαριασµός δύναται να επιχορηγείται από τον Ε.ΛΟ.Α.Α. Το ύψος της Χρηµατικής Αρωγής ανέρχεται στο ισόποσο:

  • Έξι (6) πτητικών εξαµήνων για τη σύζυγο.
  • Έξι (6) πτητικών εξαµήνων για κάθε τέκνο.
  • Έξι (6) πτητικών εξαµήνων για την πατρική οικογένεια, εάν ο φονευθείς δεν είναι έγγαµος.

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό 20%.Τα ανωτέρω πτητικά εξάµηνα υπολογίζονται, για µεν τις οικογένειες των χειριστών στο ανώτερο πτητικό επίδοµα Β΄ κατηγορίας, για δε    τις    οικογένειες   των    λοιπών    Ιπταµένων    (πληρωµάτων),     Αλεξιπτωτιστών,    υποβρυχίων καταστροφέων και πληρωµάτων υποβρυχίων, στο ανώτερο πτητικό επίδοµα ∆΄ κατηγορίας.

Με την υπ’ αριθµ. Φ.950/8/28524/Σ.97/15.2.2002 Απόφαση ΥΕΘΑ καθορίσθηκε η τακτική (ετήσια) χρηµατική αρωγή (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α.) στις οικογένειες της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.788/78 στο ύψος δύο (2) βασικών µισθών λοχαγού για κάθε ανήλικο τέκνο ή ενήλικο που γεννήθηκε από το 1976 και µετά και µέχρι τη συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του εφ’ όσον το τελευταίο φοιτά αποδεδειγµένα σε οποιαδήποτε βαθµίδα εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, ανεξάρτητα αν αναγνωρίζεται ως προστατευµένο µέλος της οικογένειας. Όµως µε τον ν.4505/2017 άρθρο 18 καθορίζεται ανώτατο ύψος της ετήσιας χρηµατικής αρωγής (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α.) στο ποσό των δύο χιλιάδων (2000) ευρώ.