Ειδικός Λογαριασµός Χρηµατικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ)

Σκοπός του Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ. είναι η παροχή εφάπαξ χρηµατικής αρωγής στις οικογένειες των φονευθέντων, θνησκόντων ή εξαφανιζόµενων στρατιωτικών σε διατεταγµένη ή µη υπηρεσία σε καιρό ειρήνης. ∆ικαιούχοι της παροχής είναι:

  • Η σύζυγος, τα ανήλικα αρένα τέκνα και οι άγαµες θυγατέρες.
  • Οι γονείς.
  • Οι ορφανές πατρός άγαµες αδελφές και οι ορφανοί πατρός ανήλικοι αρένες αδελφοί.

Έσοδα του λογαριασµού είναι µηνιαία κράτηση ποσοστού ένα τοις χιλίοις (1ο/οο) επί του µηνιαίου µισθολογικού κλιµακίου των ενεργεία στρατιωτικών και τυχόν δωρεές, κληρονοµιές ή κληροδοσίες ή άλλες παροχές υπέρ του λογαριασµού αυτού, καθώς επίσης και η απόδοση των διαθεσίµων του.

Το ποσό του βοηθήµατος των οικογενειών, το οποίο αναπροσαρµόζεται κατ΄ έτος, είναι ανάλογο του βαθµού και του τρόπου θανάτου του στρατιωτικού, εάν δηλ. φονευθεί σε διατεταγµένη ή µη υπηρεσία. Στον κατωτέρω πίνακα φαίνονται τα ποσά του βοηθήµατος για κάθε περίπτωση.

Α/ΑΚατηγορίεςΜη διατεταγµένη∆ιατεταγµένη
1Ανθυπασπιστές – Yπαξιωματικοί – Οπλίτες – Μαθητές παραγωγικών σχολών8.32113.057
2Κατώτεροι Αξκοί10.37215.408
3Ανώτεροι Αξκοί12.45717.809
4Ανώτατοι Αξκοί13.50718.994

Με την υπ’ αριθµ. Φ 952/5/710553/1-04-03 απόφαση ΥΕΘΑ που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3036/2002, καθορίσθηκε η τακτική (ετήσια) χρηµατική αρωγή (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ) ενός βασικού µισθού Λοχαγού σε κάθε ανήλικο τέκνο ή σε κάθε ενήλικο άγαµο και µέχρι ηλικίας είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον αυτό αποδεδειγµένα σπουδάζει ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, ανεξάρτητα αν αναγνωρίζεται ως προστατευµένο µέλος της οικογένειας. Όµως µε τον ν.4505/2017 άρθρο 18 καθορίζεται ανώτατο ύψος της ετήσιας χρηµατικής αρωγής (Ε.Λ.ΧΑ.Ο.Σ.) στο ποσό των χιλίων (1000) ευρώ.