Επιστροφή κρατήσεων υπέρ Β.Ο.Ε.Α.

Οι κρατήσεις υπέρ ΒΟΕΑ επιστρέφονται ως ακολούθως:

Σε περίπτωση θανάτου του τέκνου

Επιστρέφονται στον κυρίως ασφαλισμένο γονέα, υπολογιζόμενες με βάση το ποσό της τελευταίας κράτησης που καταβλήθηκε.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση επιστροφής κρατήσεων υπέρ ΒΟΕΑ λόγω θανάτου του τέκνου
 2. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου

Σε περίπτωση που ο κυρίως ασφαλισμένος γονέας στερείται μερίσματος από οποιαδήποτε αιτία

Επιστρέφονται στο ασφαλισμένο για τη λήψη του Βοηθήματος τέκνο, υπολογιζόμενες με βάση το ποσό της τελευταίας κράτησης που καταβλήθηκε. Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο τέκνο είναι ανήλικο τις κρατήσεις τις εισπράττουν και οι δύο γονείς του.

Δικαιολογητικά

Σε περίπτωση αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών στο ΜΤΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τα έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να έχουν σκαναριστεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf. Έγγραφα που παράγονται με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κλπ, δεν γίνονται δεκτά.

*ΠΡΟΣΟΧΗ!: Δικαιολογητικά όπως αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά (TAXISNET), αλλά μόνο από τις οικείες ΔΟΥ, έγγραφα στα οποία η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής έχει γίνει μέσω ΚΕΠ ή Αστυνομίας και επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα τιμολογίων εξόδων κηδείας, υποβάλλονται μόνον ως πρωτότυπα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του φυσικού Ταχυδρομείου.

 1. Αίτηση επιστροφής κρατήσεων ΒΟΕΑ λόγω μη δικαίωσης σύνταξης
 2. Απορριπτική Απόφαση από τον ΕΦΚΑ
 3. Φορολογική Ενημερότητα του δικαιούχου (ή των γονέων σε περίπτωση ανηλίκου) με την ένδειξη «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου Τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)»
 4. Φωτοτυπία ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού ή άλλο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου

Σε περίπτωση ασφάλισης του τέκνου και από τον άλλον γονέα στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού ή στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού

Για τέκνα των περιπτώσεων αυτών, που είναι ήδη ασφαλισμένα στο Ταμείο και δεν έχουν λάβει το βοήθημα, δύναται κατόπιν αίτησης του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, η οποία δεν ανακαλείται, να διακοπεί η ασφάλιση και να επιστραφούν οι κρατήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η ασφάλιση αυτών από τον άλλο γονέα. Οι κρατήσεις, επιφυλασσόμενων των περί παραγραφής διατάξεων, επιστρέφονται στον κυρίως ασφαλισμένο γονέα άτοκα, το δε επιστρεφόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αναλογούντος βοηθήματος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Δικαιολογητικά για επιστροφή κρατήσεων σε απόστρατο – μερισματούχο γονέα

Σε περίπτωση αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τα έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να έχουν σκαναριστεί και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf (φωτογραφίες εγγράφων δεν γίνονται δεκτές).

Δικαιολογητικά όπως: αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά, αλλά μόνο από τις οικείες ΔΟΥ, έγγραφα στα οποία απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, και επικυρωμένα αντίγραφα τιμολογίων, υποβάλλονται μόνον ως πρωτότυπα είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του φυσικού Ταχυδρομείου.

 1. Αίτηση μερισματούχου για διακοπή ασφάλισης ΒΟΕΑ λόγω ασφάλισης και στο ΜΤΣ ή ΜΤΝ
 2. Βεβαίωση ασφάλισης του τέκνου για τη χορήγηση Β.Ο.Ε.Α. από το Μ.Τ.Σ./Μ.Τ.Ν.
 3. Φορολογική Ενημερότητα με την ένδειξη «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου Τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)»
 4. Φωτοτυπία ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού ή άλλο επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου

Δικαιολογητικά για επιστροφή κρατήσεων σε εν ενεργεία στρατιωτικό – μέτοχο γονέα

 1. Αίτηση μετόχου για διακοπή ασφάλισης ΒΟΕΑ λόγω ασφάλισης και στο ΜΤΣ ή ΜΤΝ
 2. Βεβαίωση ασφάλισης του τέκνου για τη χορήγηση Β.Ο.Ε.Α. από το Μ.Τ.Σ./Μ.Τ.Ν.
 3. Ταμειακή Βεβαίωση Αποδοχών του μετόχου Μ.Τ.Α. (όπως ισχύουν κατά το μήνα υποβολής της αίτησης)
 4. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου του μετόχου Μ.Τ.Α. από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία και ο τρόπος κατάταξής του στην Π.Α. και το αν υπηρετεί συνεχώς ή όχι σ’ αυτή (εκδίδεται από ΓΕΑ/Β1)
 5. Φορολογική Ενημερότητα με την ένδειξη «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου Τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)»
 6. Φωτοτυπία ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού ή άλλο επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου