Έξοδα Κηδείας

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσωπο της οικογένειας του θανόντος, το οποίο δικαιούται εκ μεταβιβάσεως τη στρατιωτική σύνταξη αυτού και κατά συνέπεια να τον διαδεχθεί και στο μέρισμα, χορηγούνται από το Ταμείο έξοδα κηδείας, στο πρόσωπο που έχει επιληφθεί της κηδείας του μερισματούχου, εντός όμως του ύψους του αναλογούντος βοηθήματος πένθους.

Το δικαίωμα για τη λήψη των εξόδων κηδείας παραγράφεται, αν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση εντός τριμήνου από την ημερομηνία θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου μερισματούχου.

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση χορήγησης εξόδων κηδείας
  2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου
  3. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών του θανόντος κυρίως ασφαλισμένου
  4. Βεβαίωση Καταβολής Εξόδων Κηδείας από το 251 Γ.Ν.Α.
  5. Επικυρωμένο από το Γραφείο Τελετών τιμολόγιο των Εξόδων Κηδείας (το πρωτότυπο κατατίθεται στο 251 Γ.Ν.Α.)
  6. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού ή άλλο επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου
Η σελίδα τροποποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2020