Έξοδα Κηδείας

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσωπο της οικογένειας του θανόντος, το οποίο δικαιούται εκ μεταβιβάσεως τη στρατιωτική σύνταξη αυτού και κατά συνέπεια να τον διαδεχθεί και στο μέρισμα, χορηγούνται από το Ταμείο έξοδα κηδείας, στο πρόσωπο που έχει επιληφθεί της κηδείας του μερισματούχου, εντός όμως του ύψους του αναλογούντος βοηθήματος πένθους.

Το δικαίωμα για τη λήψη των εξόδων κηδείας παραγράφεται, αν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση εντός τριμήνου από την ημερομηνία θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου μερισματούχου.

Δικαιολογητικά

  • Προσοχή: Η Αίτηση με τα συνημμένα της δικαιολογητικά κατατίθενται δια ζώσης ή αποστέλλονται μέσω του φυσικού Ταχυδρομείου (όχι μέσω e-mail).
  1. Αίτηση χορήγησης εξόδων κηδείας
  2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου
  3. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών του θανόντος κυρίως ασφαλισμένου
  4. Βεβαίωση πληρωμής εξόδων κηδείας από το 251 Γ.Ν.Α. (προκειμένου να μην παρέλθει η τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης, η αίτηση δύναται να υποβληθεί και χωρίς το συγκεκριμένο δικαιολογητικό, το οποίο αποστέλλεται στη συνέχεια στο Μ.Τ.Α., υπηρεσιακά)
  5. Επικυρωμένο από το Γραφείο Τελετών, που το εξέδωσε, φωτοαντίγραφο του τιμολογίου των εξόδων κηδείας ως προς το ακριβές εκ του πρωτοτύπου (διότι το πρωτότυπο τιμολόγιο κατατίθεται στο 251 Γ.Ν.Α.)
  6. Αποδεικτικό Τραπεζικού Λογαριασμού στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου