Έξοδα Κηδείας

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσωπο της οικογένειας του θανόντος, το οποίο δικαιούται εκ μεταβιβάσεως τη στρατιωτική σύνταξη αυτού και κατά συνέπεια να τον διαδεχθεί και στο μέρισμα, χορηγούνται από το Ταμείο έξοδα κηδείας, στο πρόσωπο που έχει επιληφθεί της κηδείας του μερισματούχου, εντός όμως του ύψους του αναλογούντος βοηθήματος πένθους.

Το δικαίωμα για τη λήψη των εξόδων κηδείας παραγράφεται, αν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση εντός τριμήνου από την ημερομηνία θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου μερισματούχου.

Δικαιολογητικά

Σε περίπτωση αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών στο ΜΤΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τα έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να έχουν σκαναριστεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf. Έγγραφα που παράγονται με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κλπ, δεν γίνονται δεκτά.

*ΠΡΟΣΟΧΗ!: Δικαιολογητικά όπως αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά (TAXISNET), αλλά μόνο από τις οικείες ΔΟΥ, έγγραφα στα οποία η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής έχει γίνει μέσω ΚΕΠ ή Αστυνομίας και επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα τιμολογίων εξόδων κηδείας, υποβάλλονται μόνον ως πρωτότυπα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του φυσικού Ταχυδρομείου.

  1. Αίτηση χορήγησης εξόδων κηδείας
  2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου
  3. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών του θανόντος κυρίως ασφαλισμένου
  4. Απόφαση πληρωμής εξόδων κηδείας από τον e – Ε.Φ.Κ.Α.
  5. Επικυρωμένο από το Γραφείο Τελετών φωτοαντίγραφο του τιμολογίου των εξόδων κηδείας (το πρωτότυπο το κρατάτε στο αρχείο σας επί τριετία, σε περίπτωση ελέγχου)
  6. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού ή άλλο επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου