Έξοδα Κηδείας

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσωπο της οικογένειας του θανόντος, το οποίο δικαιούται εκ μεταβιβάσεως τη στρατιωτική σύνταξη αυτού και κατά συνέπεια να τον διαδεχθεί και στο μέρισμα, χορηγούνται από το Ταμείο έξοδα κηδείας, στο πρόσωπο που έχει επιληφθεί της κηδείας του μερισματούχου, εντός όμως του ύψους του αναλογούντος βοηθήματος πένθους.

Το δικαίωμα για τη λήψη των εξόδων κηδείας παραγράφεται, αν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση εντός τριμήνου από την ημερομηνία θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου μερισματούχου.

Δικαιολογητικά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αποστολή αιτήσεων - δικαιολογητικών στο ΜΤΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να έχουν παραχθεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf, ώστε να είναι ευκρινή. Αρχεία εγγράφων που παράγονται με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κλπ, δε γίνονται δεκτά.

Τα ακόλουθα έγγραφα υποβάλλονται μόνον ως πρωτότυπα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του φυσικού Ταχυδρομείου:

  • Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά (μέσω TAXISNET), αλλά μόνο από τις οικείες ΔΟΥ
  • Υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής έχει γίνει μέσω ΚΕΠ ή Αστυνομίας και
  • Επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα τιμολογίων εξόδων κηδείας.
  1. Αίτηση χορήγησης εξόδων κηδείας
  2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου
  3. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών του θανόντος κυρίως ασφαλισμένου
  4. Βεβαίωση πληρωμής εξόδων κηδείας από το 251 Γ.Ν.Α.
  5. Επικυρωμένο από το Γραφείο Τελετών φωτοαντίγραφο του τιμολογίου των εξόδων κηδείας (το πρωτότυπο τιμολόγιο κατατίθεται στο 251 Γ.Ν.Α.)
  6. Αποδεικτικό Τραπεζικού Λογαριασμού στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου