Μεταφορά χρόνου ασφάλισης σε άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης, στρατιωτικός της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) – μέτοχος του Ταμείου, εφόσον παραιτήθηκε από την ΠΑ χωρίς δικαίωμα σε σύνταξη, δύναται να μεταφέρει τον χρόνο ασφάλισής του από το ΜΤΑ σε άλλο ασφαλιστικό Ταμείο, προκειμένου να προσμετρηθεί ως χρόνος επικουρικής ασφάλισης κατά τη συνταξιοδότησή του από τον νέο ασφαλιστικό του φορέα.

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης
  2. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου/Πιστοποιητικό Τύπου Α΄