Προκαταβολή Έναντι Εφάπαξ

Το Ταµείο, προκείµενου να εξυπηρετήσει τους µετόχους του άρθρου 8 του Ν.Δ.398/1974 για να αποκτήσουν στέγη ή να βελτιώσουν αυτή που έχουν, χορηγεί µέρος από το εφάπαξ βοήθηµα, ως προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήµατος που θα πάρει ο δικαιούχος κατά την αποστρατεία του.

Για τη χορήγηση της προκαταβολής απαιτείται ο δικαιούχος να έχει συµπληρώσει 20 έτη τουλάχιστον µετοχικής σχέσης. Το ποσό της προκαταβολής ανέρχεται έως το ποσοστό 60% του δικαιωµένου εφάπαξ, κατά την ηµέρα της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών. Η ανωτέρω προκαταβολή µπορεί να χορηγηθεί επίσης µε την συµπλήρωση του δικαιούχου υπηρεσίας είκοσι πέντε ετών (δεύτερη προκαταβολή) ή είκοσι οκτώ ετών (τρίτη προκαταβολή).

Η χορηγουµένη προκαταβολή βοηθήµατος τυγχάνει έντοκος του σχετικού επιτοκίου καθοριζοµένου ίσου προς αυτό της Τραπέζης της Ελλάδος για τις καταθέσεις διαθεσίµων κεφαλαίων των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου.