Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) των τέκνων

Με την υπ’ αριθμό 453090/25-11-83 (ΦΕΚ 706/Β/8-12-83) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, ρυθμίστηκε χωρίς διάκριση φύλου, η χορήγηση Βοηθήματος για τη δημιουργία Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας των τέκνων των μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΑ, αντί του προβλεπομένου από την νομοθεσία του Ταμείου βοηθήματος για προικοδότηση, που καταβάλλονταν μόνο στα κορίτσια.

Δικαιούχα Τέκνα

Από την ημερομηνία που ισχύει η ανωτέρω Aπόφαση, ήτοι από 8-12-1983, υπάγονται στην ασφάλιση του ΜΤΑ για τη χορήγηση του Βοηθήματος και με τις διακρίσεις που προβλέπονται σ’ αυτή:

 • Τα άγαμα κορίτσια (ανήλικα και ενήλικα) που είχαν εγγραφεί στο ΜΤΑ για προικοδότηση πριν από την ισχύ της Απόφασης.
 • Τα τέκνα (αγόρια και κορίτσια) που γεννήθηκαν μετά την ισχύ της Απόφασης (υποχρεωτικά).
 • Τα ανήλικα αγόρια που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ της Απόφασης, καθώς και τα ανήλικα κορίτσια που δεν είχαν για οποιοδήποτε λόγο εγγραφεί στο ΜΤΑ για προικοδότηση. Διευκρινίζουμε ότι ανήλικα αγόρια και κορίτσια για την υπαγωγή στην ασφάλιση θεωρούνται εκείνα που στις 18-2-1983, (ημερομηνία ισχύος του Ν. 1329/83 κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η αναφερόμενη Απόφαση) δεν είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους δηλαδή όσα γεννήθηκαν μετά τις 17-2-1965 (Για τα τέκνα αυτά παρείχετο η δυνατότητα, να αναγνωρισθούν προαιρετικά, τα πριν από την ισχύ της Απόφασης έτη, είτε όλα (από την ημερομηνία γεννήσεως των τέκνων), είτε ορισμένα από αυτά, ανάλογα με την επιθυμία των γονέων τους. Για την ασφάλιση των τέκνων της παραγράφου αυτής έπρεπε να είχε υποβληθεί σχετική αίτηση από τον γονέα ή κηδεμόνα τους μέσα σε ένα (1) έτος από την ισχύ της Απόφασης.

Ασφάλιση Τέκνων

Η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΜΤΑ των ανηλίκων τέκνων των ασφαλισμένων του Ταμείου μετόχων και μερισματούχων, για τη χορήγηση του ΒΟΕΑ είναι υποχρεωτική (διαβάστε εδώ περισσότερα).

Αναδρομικές Εισφορές

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο δεν καταβληθούν από τον ασφαλισμένο εισφορές, για την παροχή βοηθήματος υπολογίζονται αυτές, για τον αντίστοιχο χρόνο, με βάση τις αποδοχές που λαμβάνει ο μέτοχος ή επί του ποσού του μερίσματος επί του οποίου υπολογίζεται το βοήθημα κατά το χρόνο της καταβολής.

Τα ανωτέρω ποσά αναδρομικών εισφορών καταβάλλονται στο Ταμείο ανάλογα με την επιθυμία του ασφαλισμένου είτε όλα εφάπαξ είτε μέρος αυτών εφάπαξ, και τα υπόλοιπα με έντοκες δόσεις είτε όλα με έντοκες δόσεις, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ, το οποίο δεν έχει δικαίωμα (εκτός και αν το ζητήσει ο ασφαλισμένος) να καθορίσει το ύψος των μηνιαίων δόσεων μεγαλύτερο από το 10% του Βασικού Μισθού ή το 30% του μερίσματος του οφειλέτου γονέως. Τυχόν αναδρομικές εισφορές, που δεν θα έχουν εξοφληθεί μέχρι την καταβολή του βοηθήματος, παρακρατούνται από το βοήθημα.

Υπολογισμός Βοηθήματος

Το ποσό του βοηθήματος διακρίνεται σε:

 • Πλήρες, που χορηγείται μετά την συμπλήρωση καταβολής εισφορών 25 ετών στο Ταμείο.
 • Ελαττωμένο, ανάλογα με τα έτη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο Ταμείο.

Το ποσό του πλήρους βοηθήματος είναι ίσο προς εξήντα (60) μηνιαία μερίσματα του Μερισματούχου ή προκειμένου περί Μετόχων και Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών των Πολεμικών καταστάσεων του αντίστοιχου μερίσματος του βαθμού τους και των ετών υπηρεσίας τους, υπολογιζόμενα με την τιμή μεριδίου μερίσματος που καθορίζεται εκάστοτε και ισχύει αποκλειστικά για τη χορήγηση του εν λόγω βοηθήματος. Η τιμή μεριδίου μερίσματος, βάσει της οποίας υπολογίζονται τα χορηγούμενα ΒΟΕΑ, από 1-7-2013, καθορίζεται στο ποσό των 11,00 ευρώ.

Το ποσό του ελαττωμένου βοηθήματος είναι ανάλογο των ετών ασφάλισης του δικαιούχου τέκνου με βάση τα 25 έτη ασφάλισης.

Επίσης, με απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ, (το Βοήθημα) δύναται να αυξηθεί κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τα τέκνα των Μετόχων ή Μερισματούχων του Ταμείου, οι οποίοι φονεύονται ή εξαφανίζονται στην Υπηρεσία και ένεκα της Υπηρεσίας.

Προϋποθέσεις Χορήγησης Βοηθήματος

Το Βοήθημα χορηγείται στα ασφαλισμένα τέκνα μετά από αίτησή τους και Απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ, με τη συμπλήρωση μίας από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Με την τέλεση γάμου ή τη σύναψη Συμφώνου Συμβίωσης, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
 • Με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, υποχρεωτικά, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμό 453090/83 Κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών το Βοήθημα μπορεί να καταβληθεί και σε περίπτωση σωματικής ή διανοητικής αναπηρίας τέκνου, ανίκανου προς εργασία, ύστερα από σχετική αίτηση του κυρίως ασφαλισμένου γονέα και γνωμάτευση προσφάτου εκδόσεως της Α.Α.Υ.Ε. Στην περίπτωση αυτή το ποσό του βοηθήματος καταβάλλεται στον κυρίως ασφαλισμένο γονέα και δύναται να προσαυξηθεί σε ποσοστό μέχρι 50% με απόφαση ΔΣ/ΜΤΑ.

Δικαιολογητικά

Σε περίπτωση αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών στο ΜΤΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τα έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να έχουν σκαναριστεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf. Έγγραφα που παράγονται με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κλπ, δεν γίνονται δεκτά.

Δικαιολογητικά χορήγησης ΒΟΕΑ σε τέκνο Αποστράτου (Μερισματούχου), λόγω συμπλήρωσης του 25ου έτους

 1. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου Αποστράτου (Μερισματούχου) λόγω 25ου έτους, η οποία υποβάλλεται με την συμπλήρωση του 25ου έτους και μετά
 2. Φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου τέκνου με την ένδειξη «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου Τομέα (πλην Κεντρικής  Διοίκησης)»,  η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πληρωμής του Βοηθήματος
 3. Φωτοτυπία ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού ή άλλο επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου τέκνου. Σε περίπτωση ύπαρξης λογαριασμού με συνδικαιούχο, πρέπει να υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση τέκνου για κατάθεση ΒΟΕΑ σε τραπεζικό λογαριασμό με συνδικαιούχο, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π.
 4. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Δικαιολογητικά χορήγησης ΒΟΕΑ σε τέκνο Αποστράτου (Μερισματούχου), λόγω τέλεσης Α΄ γάμου

 1. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου Αποστράτου (Μερισματούχου) λόγω γάμου.
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
 3. Φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου τέκνου με την ένδειξη «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου Τομέα (πλην Κεντρικής  Διοίκησης)»,  η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πληρωμής του Βοηθήματος.
 4. Φωτοτυπία ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού ή άλλο επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου τέκνου. Σε περίπτωση ύπαρξης λογαριασμού με συνδικαιούχο, πρέπει να υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση τέκνου για κατάθεση ΒΟΕΑ σε τραπεζικό λογαριασμό με συνδικαιούχο, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π.
 5. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Δικαιολογητικά χορήγησης ΒΟΕΑ σε τέκνο Αποστράτου (Μερισματούχου), λόγω σύναψης συμφώνου συμβίωσης

 1. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου Αποστράτου (Μερισματούχου) λόγω συμφώνου συμβίωσης.
 2. Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης.
 3. Σύμφωνο Συμβίωσης.
 4. Φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου τέκνου με την ένδειξη «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου Τομέα (πλην Κεντρικής  Διοίκησης)»,  η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πληρωμής του Βοηθήματος.
 5. Φωτοτυπία ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού ή άλλο επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου τέκνου. Σε περίπτωση ύπαρξης λογαριασμού με συνδικαιούχο, πρέπει να υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση τέκνου για κατάθεση ΒΟΕΑ σε τραπεζικό λογαριασμό με συνδικαιούχο, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π.
 6. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Δικαιολογητικά χορήγησης ΒΟΕΑ σε τέκνο εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου), λόγω συμπλήρωσης του 25ου έτους

 1. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου) λόγω 25ου έτους, η οποία υποβάλλεται με την συμπλήρωση του 25ου έτους και μετά.
 2. Ταμειακή βεβαίωση αποδοχών του κυρίως ασφαλισμένου γονέα (όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης της προϋπόθεσης λήψης του ΒΟΕΑ).
 3. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, από όπου προκύπτει η ημερομηνία κατάταξής του στην Π.Α. και το αν υπηρετεί συνεχώς ή όχι σε αυτήν (εκδίδεται από ΓΕΑ/Β1).
 4. Φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου τέκνου με την ένδειξη «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου Τομέα (πλην Κεντρικής  Διοίκησης)»,  η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πληρωμής του Βοηθήματος.
 5. Φωτοτυπία ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού ή άλλο επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου τέκνου. Σε περίπτωση ύπαρξης λογαριασμού με συνδικαιούχο, πρέπει να υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση τέκνου για κατάθεση ΒΟΕΑ σε τραπεζικό λογαριασμό με συνδικαιούχο, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π.
 6. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Δικαιολογητικά χορήγησης ΒΟΕΑ σε τέκνο εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου), λόγω τέλεσης Α΄ γάμου

 1. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου) λόγω γάμου.
 2. Ταμειακή βεβαίωση αποδοχών του κυρίως ασφαλισμένου γονέα (όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης της προϋπόθεσης λήψης του ΒΟΕΑ).
 3. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, από όπου προκύπτει η ημερομηνία κατάταξής του στην Π.Α. και το αν υπηρετεί συνεχώς ή όχι σε αυτήν (εκδίδεται από ΓΕΑ/Β1).
 4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
 5. Φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου τέκνου με την ένδειξη «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου Τομέα (πλην Κεντρικής  Διοίκησης)»,  η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πληρωμής του Βοηθήματος.
 6. Φωτοτυπία ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού ή άλλο επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου τέκνου. Σε περίπτωση ύπαρξης λογαριασμού με συνδικαιούχο, πρέπει να υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση τέκνου για κατάθεση ΒΟΕΑ σε τραπεζικό λογαριασμό με συνδικαιούχο, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π.
 7. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Δικαιολογητικά χορήγησης ΒΟΕΑ σε τέκνο εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου), λόγω σύναψης συμφώνου συμβίωσης

 1. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου) λόγω συμφώνου συμβίωσης.
 2. Ταμειακή βεβαίωση αποδοχών του κυρίως ασφαλισμένου γονέα (όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης της προϋπόθεσης λήψης του ΒΟΕΑ).
 3. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, από όπου προκύπτει η ημερομηνία κατάταξής του στην Π.Α. και το αν υπηρετεί συνεχώς ή όχι σε αυτήν (εκδίδεται από ΓΕΑ/Β1).
 4. Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης.
 5. Σύμφωνο Συμβίωσης.
 6. Φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου τέκνου με την ένδειξη «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου Τομέα (πλην Κεντρικής  Διοίκησης)»,  η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πληρωμής του Βοηθήματος.
 7. Φωτοτυπία ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού ή άλλο επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου τέκνου. Σε περίπτωση ύπαρξης λογαριασμού με συνδικαιούχο, πρέπει να υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση τέκνου για κατάθεση ΒΟΕΑ σε τραπεζικό λογαριασμό με συνδικαιούχο, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π.
 8. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Η σελίδα τροποποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2020