Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) των τέκνων

Με την υπ’ αριθμό 453090/25-11-83 (ΦΕΚ 706/Β/8-12-83) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, ρυθμίστηκε χωρίς διάκριση φύλου, η χορήγηση Βοηθήματος για τη δημιουργία Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας των τέκνων των μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΑ, αντί του προβλεπομένου από την νομοθεσία του Ταμείου βοηθήματος για προικοδότηση, που καταβάλλονταν μόνο στα κορίτσια.

Δικαιούχα Τέκνα

Από την ημερομηνία που ισχύει η ανωτέρω Aπόφαση, ήτοι από 8-12-1983, υπάγονται στην ασφάλιση του ΜΤΑ για τη χορήγηση του Βοηθήματος και με τις διακρίσεις που προβλέπονται σ’ αυτή:

 • Τα άγαμα κορίτσια (ανήλικα και ενήλικα) που είχαν εγγραφεί στο ΜΤΑ για προικοδότηση πριν από την ισχύ της Απόφασης.
 • Τα τέκνα (αγόρια και κορίτσια) που γεννήθηκαν μετά την ισχύ της Απόφασης (υποχρεωτικά).
 • Τα ανήλικα αγόρια που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ της Απόφασης, καθώς και τα ανήλικα κορίτσια που δεν είχαν για οποιοδήποτε λόγο εγγραφεί στο ΜΤΑ για προικοδότηση. Διευκρινίζουμε ότι ανήλικα αγόρια και κορίτσια για την υπαγωγή στην ασφάλιση θεωρούνται εκείνα που στις 18-2-1983, (ημερομηνία ισχύος του Ν. 1329/83 κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η αναφερόμενη Απόφαση) δεν είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους δηλαδή όσα γεννήθηκαν μετά τις 17-2-1965 (Για τα τέκνα αυτά παρείχετο η δυνατότητα, να αναγνωρισθούν προαιρετικά, τα πριν από την ισχύ της Απόφασης έτη, είτε όλα (από την ημερομηνία γεννήσεως των τέκνων), είτε ορισμένα από αυτά, ανάλογα με την επιθυμία των γονέων τους. Για την ασφάλιση των τέκνων της παραγράφου αυτής έπρεπε να είχε υποβληθεί σχετική αίτηση από τον γονέα ή κηδεμόνα τους μέσα σε ένα (1) έτος από την ισχύ της Απόφασης.

Ασφάλιση Τέκνων

Η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΜΤΑ των ανηλίκων τέκνων των ασφαλισμένων του Ταμείου μετόχων και μερισματούχων, για τη χορήγηση του ΒΟΕΑ είναι υποχρεωτική (διαβάστε εδώ περισσότερα).

Αναδρομικές Εισφορές

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο δεν καταβληθούν από τον ασφαλισμένο εισφορές, είνα δυνατή η αναδρομική καταβολή αυτών, για τον αντίστοιχο χρόνο, με βάση τις αποδοχές που λαμβάνει ο Μέτοχος γονέας ή το μέρισμα που λαμβάνει ο Μερισματούχος γονέας. Εδικότερα δεν επιτρέπεται αναδρομική καταβολή εισφορών εάν η αίτηση για την ασφάλιση του τέκνου υποβληθεί μετά την παρέλευση πενταετίας από τη γέννησή του.

Τα ανωτέρω ποσά αναδρομικών εισφορών καταβάλλονται στο Ταμείο ανάλογα με την επιθυμία του ασφαλισμένου είτε όλα εφάπαξ είτε μέρος αυτών εφάπαξ, και τα υπόλοιπα με έντοκες δόσεις είτε όλα με έντοκες δόσεις, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ, το οποίο δεν έχει δικαίωμα (εκτός και αν το ζητήσει ο ασφαλισμένος) να καθορίσει το ύψος των μηνιαίων δόσεων μεγαλύτερο από το 10% του Βασικού Μισθού ή το 30% του μερίσματος του οφειλέτου γονέως. Τυχόν αναδρομικές εισφορές, που δεν θα έχουν εξοφληθεί μέχρι την καταβολή του βοηθήματος, παρακρατούνται από το βοήθημα.

Υπολογισμός Βοηθήματος

Με την υπ’ αριθμό Φ.951.1/ΑΔ.1305/Σ.260/2-2-2021 ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμό 706/Β/24-2-2021 ΦΕΚ ο υπολογισμός του βοηθήματος τροποποιήθηκε ως ακολούθως:

Το ποσό του βοηθήματος καθορίζεται ίσο προς το σύνολο: α) των εισφορών που έχουν καταβληθεί από την έναρξη της ασφάλισης έως και τον μήνα κατά τον οποίο συμπληρώνεται κάποια από τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή του και β) των αποδόσεων αυτών, με βάση το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο του λογαριασμού κοινού κεφαλαίου έως 31-12-2014 και του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης από 01-01-2015, όπως ισχύει για τον εντοκισμό των καταθέσεων του Ταμείου στην Τράπεζα της Ελλάδος, κεφαλαιοποιούμενο κατ’ έτος. Σε περίπτωση που ο κυρίως ασφαλισμένος γονέας ασφαλίζει στο Ταμείο συγχρόνως τρία ή περισσότερα παιδιά, οι συνολικά καταβαλλόμενες εισφορές του επιμερίζονται ισομερώς ανά ασφαλιζόμενο παιδί.

Ειδικά για τα ασφαλισμένα παιδιά μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Α., για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές που αφορούν σε χρόνο ασφάλισής τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004, ο υπολογισμός του συνολικού ποσού του βοηθήματος προκύπτει ως εξής:

α. Για τον χρόνο από την έναρξη της ασφάλισης μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2003, αναλογεί βοήθημα ίσο με το γινόμενο του αριθμού μεριδίων μερίσματος που έχει δικαιωθεί ο κυρίως ασφαλισμένος μερισματούχος γονέας ή, προκειμένου περί μετόχων και Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών των πολεμικών καταστάσεων, του αριθμού μεριδίων μερίσματος που αντιστοιχούν στον βαθμό και στα έτη υπηρεσίας τους επί τιμή μεριδίου μερίσματος επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (7,80 €) επί τον αριθμό εξήντα και επί τον αριθμό των μηνών εισφορών που έχουν συμπληρωθεί από την έναρξη της ασφάλισης μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2003, δια του αριθμού των τριακοσίων μηνών, οι οποίοι αντιστοιχούν στα είκοσι πέντε έτη ασφάλισης, σύμφωνα με τον τύπο:

Στην περίπτωση αυτή, μετά την καταβολή του βοηθήματος στον δικαιούχο, ουδεμία αξίωση καταβολής συμπληρωματικού ποσού είναι δυνατή, σε περίπτωση αναδρομικής εκ των υστέρων αύξησης του μερίσματος από οποιαδήποτε αιτία.

β. Για τον χρόνο ασφάλισης από την 1η Ιανουαρίου 2004 και εφεξής, το βοήθημα υπολογίζεται με βάση τον παραπάνω τρόπο υπολογισμού, ήτοι με βάση το σύνολο των εισφορών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 01-01-2004 έως και τον μήνα κατά τον οποίο συμπληρώνεται κάποια από τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή του συν τις αποδόσεις αυτών, οι οποίες εξάγονται όπως αναλύεται ανωτέρω.

Για τις περιπτώσεις συμπλήρωσης προϋπόθεσης λήψης του ΒΟΕΑ σε ημερομηνία προγενέστερη της 24ης Φεβρουαρίου 2021 ο τρόπος υπολογισμού παραμένει ως ίσχυε, δηλαδή:

Το ποσό του βοηθήματος μετά τη συμπλήρωση καταβολής εισφορών 25 ετών, αντιστοιχεί σε εξήντα (60) μηνιαία μερίσματα του Μερισματούχου ή προκειμένου περί Μετόχων και Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών των Πολεμικών καταστάσεων του αντίστοιχου μερίσματος του βαθμού τους και των ετών υπηρεσίας τους, υπολογιζόμενα με τιμή μεριδίου μερίσματος 11,00 ευρώ (τιμή που ίσχυσε από 01-07-2013).

Σε περίπτωση συμπλήρωσης καταβολής εισφορών για διάστημα μικρότερο των 25 ετών το ποσό του βοηθήματος είνα ανάλογο των ετών ασφάλισης του δικαιούχου τέκνου με βάση τα 25 έτη ασφάλισης.

Επίσης, με απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ, (το Βοήθημα) δύναται να αυξηθεί κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τα τέκνα των Μετόχων ή Μερισματούχων του Ταμείου, οι οποίοι φονεύονται ή εξαφανίζονται στην Υπηρεσία και ένεκα της Υπηρεσίας.

Προϋποθέσεις Χορήγησης Βοηθήματος

Το Βοήθημα χορηγείται στα ασφαλισμένα τέκνα μετά από αίτησή τους και Απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ, με τη συμπλήρωση μίας από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Με την τέλεση γάμου ή τη σύναψη Συμφώνου Συμβίωσης, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
 • Με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμό 453090/83 Κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών το Βοήθημα μπορεί να καταβληθεί και σε περίπτωση σωματικής ή διανοητικής αναπηρίας τέκνου, ανίκανου προς εργασία, ύστερα από σχετική αίτηση του κυρίως ασφαλισμένου γονέα και γνωμάτευση προσφάτου εκδόσεως της Α.Α.Υ.Ε. Στην περίπτωση αυτή το ποσό του βοηθήματος καταβάλλεται στον κυρίως ασφαλισμένο γονέα.

Δικαιολογητικά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αποστολή αιτήσεων - δικαιολογητικών στο ΜΤΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να έχουν παραχθεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf, έτσι ώστε να είναι ευκρινή κατά την εκτύπωσή τους (το φόντο της σελίδας πρέπει, απαραιτήτως, να είναι λευκού χρώματος). Αρχεία εγγράφων που παράγονται ως φωτογραφίες με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κ.λπ., δε γίνονται δεκτά.

Τα ακόλουθα έγγραφα υποβάλλονται μόνον ως πρωτότυπα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του φυσικού Ταχυδρομείου:

 • Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά (μέσω TAXISNET), αλλά μόνο από τις οικείες ΔΟΥ
 • Υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής έχει γίνει μέσω ΚΕΠ ή Αστυνομίας και
 • Επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα τιμολογίων εξόδων κηδείας.

Χορήγηση ΒΟΕΑ σε τέκνο Αποστράτου (Μερισματούχου), λόγω συμπλήρωσης του 25ου έτους

H αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν είτε μέσω του φυσικού ταχυδρομείου είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: hrdir.mta@haf.gr

 1. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου Αποστράτου (Μερισματούχου) λόγω 25ου έτους, η οποία υποβάλλεται με την συμπλήρωση του 25ου έτους και μετά.
 2. Φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου τέκνου με την ένδειξη «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου Τομέα (πλην Κεντρικής  Διοίκησης)»,  η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πληρωμής του Βοηθήματος, και για αυτό το λόγο, το ανωτέρω δικαιολογητικό εκδίδεται και αποστέλλεται στο ΜΤΑ, μετά την έγκριση χορήγησης του Βοηθήματος, κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής ενημέρωσης του τέκνου από το Ταμείο.
 3. Αποδεικτικό ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου τέκνου. Σε περίπτωση ύπαρξης λογαριασμού με συνδικαιούχο, πρέπει να υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση τέκνου για κατάθεση ΒΟΕΑ σε τραπεζικό λογαριασμό με συνδικαιούχο, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π. ή ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας που διατίθεται μέσω του gov.gr αντιγράφοντας, εκεί, επακριβώς το κείμενο που υπάρχει στην ανωτέρω πρότυπη Υπεύθυνη Δήλωση του ΜΤΑ.
 4. Φωτοτυπία των δύο όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Χορήγηση ΒΟΕΑ σε τέκνο Αποστράτου (Μερισματούχου), λόγω τέλεσης Α΄ γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης

H αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν είτε μέσω του φυσικού ταχυδρομείου είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: hrdir.mta@haf.gr

 1. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου Αποστράτου (Μερισματούχου) λόγω γάμου/συμφώνου συμβίωσης.
 2. Ληξιαρχική Πράξη γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης.
 3. Φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου τέκνου με την ένδειξη «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου Τομέα (πλην Κεντρικής  Διοίκησης)»,  η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πληρωμής του Βοηθήματος, και για αυτό το λόγο, το ανωτέρω δικαιολογητικό εκδίδεται και αποστέλλεται στο ΜΤΑ, μετά την έγκριση χορήγησης του Βοηθήματος, κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής ενημέρωσης του τέκνου από το Ταμείο.
 4. Αποδεικτικό ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου τέκνου. Σε περίπτωση ύπαρξης λογαριασμού με συνδικαιούχο, πρέπει να υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση τέκνου για κατάθεση ΒΟΕΑ σε τραπεζικό λογαριασμό με συνδικαιούχο, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π. ή ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας που διατίθεται μέσω του gov.gr αντιγράφοντας, εκεί, επακριβώς το κείμενο που υπάρχει στην ανωτέρω πρότυπη Υπεύθυνη Δήλωση του ΜΤΑ.
 5. Φωτοτυπία των δύο όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Χορήγηση ΒΟΕΑ σε τέκνο εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου), λόγω συμπλήρωσης του 25ου έτους

H αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν είτε μέσω του φυσικού ταχυδρομείου είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: hrdir.mta@haf.gr

 1. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου) λόγω 25ου έτους, η οποία υποβάλλεται με την συμπλήρωση του 25ου έτους και μετά.
 2. Ταμειακή βεβαίωση αποδοχών του κυρίως ασφαλισμένου γονέα (όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης της προϋπόθεσης λήψης του ΒΟΕΑ).
 3. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, από όπου προκύπτει η ημερομηνία κατάταξής του στην Π.Α. και το αν υπηρετεί συνεχώς ή όχι σε αυτήν (έκδοση, μόνο, από ΓΕΑ/Β1/4).
 4. Φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου τέκνου με την ένδειξη «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου Τομέα (πλην Κεντρικής  Διοίκησης)»,  η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πληρωμής του Βοηθήματος, και για αυτό το λόγο, το ανωτέρω δικαιολογητικό εκδίδεται και αποστέλλεται στο ΜΤΑ, μετά την έγκριση χορήγησης του Βοηθήματος, κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής ενημέρωσης του τέκνου από το Ταμείο.
 5. Αποδεικτικό ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου τέκνου. Σε περίπτωση ύπαρξης λογαριασμού με συνδικαιούχο, πρέπει να υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση τέκνου για κατάθεση ΒΟΕΑ σε τραπεζικό λογαριασμό με συνδικαιούχο, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π. ή ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας που διατίθεται μέσω του gov.gr αντιγράφοντας, εκεί, επακριβώς το κείμενο που υπάρχει στην ανωτέρω πρότυπη Υπεύθυνη Δήλωση του ΜΤΑ.
 6. Φωτοτυπία των δύο όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Χορήγηση ΒΟΕΑ σε τέκνο εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου), λόγω τέλεσης Α΄ γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης

H αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν είτε μέσω του φυσικού ταχυδρομείου είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: hrdir.mta@haf.gr

 1. Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου) λόγω γάμου/συμφώνου συμβίωσης.
 2. Ταμειακή βεβαίωση αποδοχών του κυρίως ασφαλισμένου γονέα (όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης της προϋπόθεσης λήψης του ΒΟΕΑ).
 3. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, από όπου προκύπτει η ημερομηνία κατάταξής του στην Π.Α. και το αν υπηρετεί συνεχώς ή όχι σε αυτήν (έκδοση, μόνο, από ΓΕΑ/Β1/4).
 4. Ληξιαρχική Πράξη γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης.
 5. Φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου τέκνου με την ένδειξη «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου Τομέα (πλην Κεντρικής  Διοίκησης)»,  η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πληρωμής του Βοηθήματος, και για αυτό το λόγο, το ανωτέρω δικαιολογητικό εκδίδεται και αποστέλλεται στο ΜΤΑ, μετά την έγκριση χορήγησης του Βοηθήματος, κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής ενημέρωσης του τέκνου από το Ταμείο.
 6. Αποδεικτικό ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου τέκνου. Σε περίπτωση ύπαρξης λογαριασμού με συνδικαιούχο, πρέπει να υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση τέκνου για κατάθεση ΒΟΕΑ σε τραπεζικό λογαριασμό με συνδικαιούχο, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π. ή ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας που διατίθεται μέσω του gov.gr αντιγράφοντας, εκεί, επακριβώς το κείμενο που υπάρχει στην ανωτέρω πρότυπη Υπεύθυνη Δήλωση του ΜΤΑ.
 7. Φωτοτυπία των δύο όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.