Βοήθημα Πένθους

Το Βοήθημα αυτό χορηγείται στο πρώτο πρόσωπο της χηρεύουσας οικογένειας του κυρίως ασφαλισμένου θανόντος μερισματούχου, που δικαιούται να τον διαδεχθεί και να συνεχίσει τη λήψη του μερίσματός του, για την αντιμετώπιση των εξόδων πένθους. Δεν χορηγείται σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία στρατιωτικού – μετόχου του Ταμείου.

Το ποσό του βοηθήματος ανέρχεται σε δέκα (10) άρτια μηνιαία μερίσματα του βαθμού του οποίου το μέρισμα ελάμβανε ο θανών μερισματούχος, εκτός αν ελάμβανε προσαυξημένο άρτιο μέρισμα οπότε και το βοήθημα τούτο προσαυξάνεται αναλόγως.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσωπο της οικογένειας του θανόντος, το οποίο θα τον διαδεχθεί στο μέρισμα, χορηγούνται από το Ταμείο έξοδα κηδείας, στο πρόσωπο που έχει επιληφθεί της κηδείας του μερισματούχου, εντός όμως του ύψους του αναλογούντος βοηθήματος πένθους.

Το δικαίωμα για τη λήψη του παραπάνω Βοηθήματος παραγράφεται, αν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση εντός τριμήνου από την ημερομηνία θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου μερισματούχου.

Δικαιολογητικά

Σε περίπτωση αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών στο ΜΤΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τα έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να έχουν σκαναριστεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf. Έγγραφα που παράγονται με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κλπ, δεν γίνονται δεκτά.

  1. Αίτηση χορήγησης βοηθήματος πένθους
  2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του ασφαλισμένου μερισματούχου
  3. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών του θανόντος
  4. Φορολογική ενημερότητα του/της δικαιούχου με την ένδειξη «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου Τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)»
  5. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού ή άλλο επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του/της δικαιούχου
  6. Υπεύθυνη Δήλωση συμψηφισμού επιστρεπτέων μερισμάτων με το Βοήθημα Πένθους
Η σελίδα τροποποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2020